Laureáti

Ročník 2021

 • Bohuslava Nunvářová za příkladnou a inspirující službu jako dobrovolník u nemocných ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové či v Diecézním centru pro seniory
 • Markéta Lorencová za podíl na zrodu dětského paliativního týmu při FN Motol a záslužnou práci pro Červený kříž, ale hlavně za pěstounskou péči o nemocnou holčičku Sáru, poskytnutí domova a lásky, a radostných čtyř let života navíc 
 • Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. za zásluhy na rozvoji lékařské vědy, aktivní činnost při rozvoji zdravotnictví v zemích třetího světa, a za obětavé a vysoce profesionální působení v týmu Ministerstva zdravotnictví ČR při boji s pandemií COVID-19

Ročník 2020

 • MUDr. Radka Šafářová za vzornou lékařskou službu nemocným nejen v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a za snahu o zachování důstojnosti lidského života i v jeho posledních fázích
 • Sr. Mgr. Pavla Martínková za své inspirující působení a život na poli hospitality v řeholi sv. Vincence de Paul, zvláště v duchovní službě nemocným v Kroměřížské nemocnici
 • JUDr. Michal Tinák za příkladné vedení a správu projektů řádu milosrdných bratří na Slovensku, zvláště pak Univerzitní nemocnice Milosrdných bratří v Bratislavě či Domova sv. Jana z Boha poskytující útočiště a pomoc lidem bez domova

Ročník 2019

 • S.M. Benedikta Vojtěška Bartoňová - za obětavou péči o nemocné a umírající, jejich rodiny a blízké
 • MUDr. Soňa Míčková - za nezištnou službu řeholníkům a kněžím nejen v době komunismu
 • Mgr. Václav Polášek - za dlouholeté vedení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a za jeho aktivity, které jsou ve prospěch a ku pomoci nevidomým a slabozrakým v České republice
 • MUDr. Edib Jaganjac - za celoživotní službu lékaře, a zvláště za obětavé nasazení všech svých sil v sarajevské nemocnici v 90. letech během tamní války

Ročník 2018

 • Rev. Bernard Oringa Balmoi - za obětavou službu lidem trpícím v Jižním Súdánu, budování zdravotního a sociálního systénu ve svěřené diecézi v Toritu a především šíření naděje na vyřešení dlouhotrvajícího konfliktu
 • MUDr. Tomáš Šebek - lékař „bez hranic“, za obětavou službu lidem nemocným v oblastech světa postižených válečnými konflikty a jinými katastrofami a příkladnou práci lékaře
 • Klementina Kubičíková - za dílo pomoci dětem s postižením, poskytnutí možnosti vzdělávání a pomoc při směřování života těchto dětí
 • TV Noe - za zprostředkovávání nejen dobrých zpráv a poskytování duchovních služeb lidem nemocným, upoutaným na lůžko

Ročník 2017

 • P. Jan Palacký - za celoživotní působení v kněžské službě a lékařskou a ošetřovatelskou pomoc lidem v misijních oblastech
 • PhDr. Martin Loučka, PhD. - za aktivity pro zlepšování situace v poskytování paliativní péče v ČR prostřednictvím Centra paliativní péče, které založil
 • Milan Dzuriak - za příklad společnosti, kdy navzdory své bolestivé nemoci vyráží na pěší a cyklistické výpravy, aby získal peníze na plnění snů nemocných dětí

Ročník 2016

 • Aleš Bárta, Dr.h.c. - za iniciativu při založení, rozvoji a fungování české nemocnice v Itibo (Keňa)
 • Anna Tisovská- za mnohaletou a nepřetržitou péči o svého syna Marcela upoutaného na lůžko
 • Ing. Martin Dvořák - za humanitární a rozvojovou činnost v Kosovu a Iráku, a za celoživotní postoj vůči službě lidem a společnosti

Ročník 2015

Ročník 2014

Ročník 2013

 • Alexander Kálnoky - za dlouholetou a nezištou podporu nemocnice v Letovicích, kterou rok Kálnoky založil v roce 1750
 • MUDr. Milan Zbořil - za celoživotní vzornou práci u nemocných, zvláště v dobách komunistického pronásledování církve

Ročník 2012

 • Jaromíra Machovcová - za pečlivou, dlouholetou a nepřetržitou službu u lůžka těžce nemocného kněze P. Filipa M. A. Stajnera
 • P. František Lízna, SJ - za celoživotní postoj k péči o nemocné a sociálně slabé, za příkladou a obětavou práci s chudými a s lidmi na okraji společnosti

Ročník 2011

 • Br. Oswald Edstadler, OH - IN MEMORIAM - za zásluhy o obnovu působení řádu ve střední Evropě po pádu komunismu a výchovu mladé generace řeholníků
 • MUDr. Jiří Flégl - IN MEMORIAM - za zásluhy o vybudování první církevní nemocnice v ČR po revoluci v roce 1989, Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích, a celoživotní úsilí v práci v duchu hospitality
 • MUDr. Josef Drbal - za nasazení při záchraně fungování Nemocnice Milosrdných bratří v Brně v době krize stávkujících lékařů a celoživotní přínos společnosti ve službě nemocným

Ročník 2010

 • P. Vojtěch Václav Málek, OH a br. Ladislav Josef Kronich, OH za celoživotní dílo při naplňování hospitality sv. Jana z Boha v péči o nemocné, věrnost řádu milosrdných bratří i v době pronásledování církve a za vzor ve službě nemocným a řádovém životě. Oba bratři ještě před nástupem komunistiského režimu podávali narkózu v nemocnici milosrdných bratří v Praze Na Františku původním způsobem br. Celestýna Opitze. 

123456