Oprava klášterních varhan ve Valticích

Oprava klášterních varhan ve Valticích
31. 12. 2017 | Valtice

Během roku 2017 probíhala první etapa restaurování varhan – oprava vzduchového hospodářství.

Do poloviny roku se řešilo financování projektu (podařilo se získat dotaci Jihomoravského kraje prostřednictvím dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017), pracovalo se na závazném stanovisku a ostatních věcech v součinnosti s pracovníky památkové péče. V srpnu byla opravovaná část varhan převezena do olomoucké dílny Ivo Roháče – varhanář provádějící restaurování. Oprava s sebou přinesla i nová zjištění – v měchu bylo objeveno datum 22. 11. 1903. Samotné varhany byly instalovány až v roce 1911. Z toho usuzujeme, že měch obstarával vzduch ještě pro starší nástroj.

Profinancováno bylo celkem 458 230 Kč. Tato částka mohla být zaplacena díky výše zmíněné dotaci, milosrdným bratřím a všem dárcům, kteří přispěli a přispívají na restaurování. Opravě měchu předcházelo pořízení nového elektrického dmychadla vzduchu (motoru) z příspěvků občanů – „adopce píšťal“. Měch a všechny ostatní opravené části byly instalovány na své původní místo 5. a 6. prosince 2017. Další etapy oprav budou následovat dle finanč

ních možností projektu a časové vytíženosti restaurátorů.

V případě zájmu můžete projekt restaurování varhan podpořit i vy zasláním libovolné částky na účet číslo: 3824743329/0800, variabilní symbol: 447. Za jakékoli finanční dary mnohokrát děkujeme. Více informací o opravě a aktuální informace nalez

nete na webové stránce www.kollart.cz v záložce restaurování klášterních varhan.

Tomáš Kollár

jmk-logo2016

 

 

 

Kamerun box2